Żłobki Miejskie

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Ponowne wykorzystywanie informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji

UWAGA!
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2) i 4) ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2023 poz. 1524), przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego będących w posiadaniu:
2) państwowych instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 87), z wyjątkiem muzeów państwowych i muzeów samorządowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 385), oraz bibliotek publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2393 z późn.zm.)
4) podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn.zm.), z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotechach, chyba że informacje te stanowią informacje publiczne podlegające udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

08 grudnia  2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2023 poz. 1524), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Przepisów ustawy nie stosuje się do informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu naszej jednostki w celu ich ponownego wykorzystywania.
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • udostępniona na stronie internetowej,
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych w BIP.
Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki ponownego wykorzystywania dla informacji udostępnianych na wniosek.
Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa się odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Muzea państwowe, muzea samorządowe, biblioteki publiczne, biblioteki naukowe i archiwa mogą określać inne warunki ponownego wykorzystywania ograniczające wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

 • w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń;
 • do działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością podmiotu zobowiązanego.

Określenie warunków ponownego wykorzystywania nie może w sposób nieuzasadniony ograniczać możliwości ponownego wykorzystywania. Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych.
Zapewniamy możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim, ze wskazaniem tych podmiotów, jeśli są znani.
Zasady odpowiedzialności.
Nie ponosimy odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym posiadane przez nas uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek.
Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego ich wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • została udostępniona w inny sposób inny i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostac rozpatrzony w terminie 14 dni, w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek. nie dłuższym jednak niz 2 miesiące od dnia złozenia tego wniosku.

Opłaty
Informujemy o możliwości nałożenia opłaty za przekazanie informacji w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.
Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Muzea państwowe i muzea samorządowe w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym mogą nałożyć opłaty wyższe. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy tych kosztów wraz z rozsądnym zwrotem z inwestycji, jednak nie wyższym niż 5 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, maksymalne stawki opłat za ponowne wykorzystywanie nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe, biorąc pod uwagę koszty oraz rozsądny zwrot z inwestycji.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektroa publicznego

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacj꯳obki Miejskie
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAlicja Macioł
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:34:01
Informację wprowadził do BIPAlicja Macioł
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:34:01
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 08:32:29
2Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 08:32:35
3Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 08:37:52
4Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 08:39:31
5Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 08:51:29
6Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 09:11:26
7Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 09:29:34
8Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 09:58:43
9Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 10:23:26
10Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 10:24:51
11Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-14 10:25:26
12Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-15 06:52:15
13Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-18 09:04:47
14Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-08-20 15:45:34
15Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-08-20 15:47:24
16Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-08-20 15:47:56
17Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-08-20 15:49:02
18Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-02-09 12:15:50
19Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-02-09 13:20:23
20Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-02-09 13:21:31
21Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-02-09 13:22:39
22Modyfikacja stronyAlicja Macioł2023-01-11 14:46:29
23Modyfikacja stronyAlicja Macioł2023-01-11 15:11:49
24Modyfikacja stronyAlicja Macioł2023-01-11 15:16:45
25Modyfikacja stronyAlicja Macioł2023-03-20 09:31:51
26Modyfikacja stronyAlicja Macioł2023-03-20 09:38:25
27Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-03-26 10:30:14
28Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-03-26 10:30:17