Żłobki Miejskie

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

 

Inspektor ochrony danych

W Żłobkach Miejskich w Gliwicach, ul. Kozielska 71, 44-121 Gliwice, zgodnie z art. 37 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) (dalej RODO) powołano inspektora ochrony danych.

Inspektor ochrony danych: Marek Woźniak

Kontakt z inspektorem ochrony danych:

 1. e-mail: iodo@marwikpoland.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez administratora ich danych osobowych oraz z wykonywaniem przez administratora praw przysługujących im na mocy RODO.

Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań.

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Żłobki Miejskie w Gliwicach, ul. Kozielska 71, 44-121 Gliwice

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w nastepujący sposób:

 1. email: iodo@marwikpoland.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

 1. Dane Pani/Pana oraz dziecka przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Żłobki Miejskie w Gliwicach obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, ktorej Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą równiez wystąpić przypadki w ktorych zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych bedą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przetwarzane przez Żłobki Miejskie w Gliwicach przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przenoszenia danych osobowych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenia zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych do momentu jej wycofania.

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych narusza pzepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1) ustawowym,

2) umownym,

3) warunkiem zawarcia umowy,

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub dziecka danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będa profilowane.

 

Żłobki Miejskie w Gliwicach, ul. Kozielska 71, 44-121 Gliwice dokładają wszelkich starań, aby dla danych osobowych, które pozyskują w celu realizowania swoich zadań ustawowych oraz statutowych, zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy też dostępem.

Dane osobowe, dla ktorych administratorem są Żłobki Miejskie w Gliwicach przetwarzane są:

 1. Zgodnie z prawem,
 2. Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych jest uznawane w myśl punktu (50) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr 119, s.1 ) (dalej RODO) za zgodne z prawem i pierwotnymi celami),
 3. Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, w myśl zasady "minimalizacji danych",
 4. Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a administrator podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane,
 5. Przechowywane w formie umozliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem, że dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO i wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO w celu ochrony praw i wolności osób, ktorych dane dotyczą,
 6. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacj꯳obki Miejskie
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAlicja Macioł
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:34:01
Informację wprowadził do BIPAlicja Macioł
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:34:01
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 08:31:37
2Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 08:37:31
3Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 08:39:16
4Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 10:48:55
5Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 10:56:49
6Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-15 06:53:57
7Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-08-31 14:42:48
8Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-08-31 14:43:43
9Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-01-03 09:14:57
10Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-01-03 09:16:08
11Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-01-05 10:18:14
12Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-01-05 10:19:19
13Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-01-10 13:17:04
14Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-01-10 13:17:53
15Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-01-10 13:19:50
16Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-02-09 13:25:01
17Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-02-09 13:26:00
18Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-02-09 13:26:58
19Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-01-16 10:37:48
20Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-01-30 13:30:54
21Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-01-30 13:31:10
22Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-01-30 14:26:05
23Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-01-30 14:26:36
24Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-01-30 14:59:48
25Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-01-30 15:09:09
26Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-01-30 15:09:11