Żłobki Miejskie

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Żłobki Miejskie zobowiązują się zapewnić dostępność strony internetowej zm.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zm.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Termin przeglądu i aktualizacji: 2024-03-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego zm.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Hanna Kołodziejczyk, adres poczty elektronicznej kolodziejczyk_h@zm.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 238 32 92 wewn. 3. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego zm.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego zm.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Żłobki Miejskie powinny zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Żłobki Miejskie mogą zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Żłobki Miejskie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

Żłobki Miejskie w Gliwicach - siedziba oraz IV Oddział w budynku przy ulicy Kozielskiej 71

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są 2 wejścia:

 • do administracji (dyrektor, pracownicy księgowości i kadr, referent) - wejście zlokalizowane w środkowej części budynku: wejście nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową - bariery w postaci stopnia zewnętrznego oraz schodów wewnętrznych. Przed drzwiami zlokalizowany domofon umożliwiający kontakt i wezwanie pracownika,
 • do biura kierownika i jednej grupy dziecięcej: wejście nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową - wejście schodami zewnętrznymi z podjazdem na wózki dziecięce, wiatrołap bez powierzchni manewrowej. W wiatrołapie zlokalizowany domofon umożliwiający kontakt i wezwanie pracownika.

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind. Budynek dwupoziomowy. Aby dostać się na wyższą kondygnację, należy pokonać schody. Brak windy.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

 • w budynku są tabliczki informujące o lokalizacji biur i grup dziecięcych,
 • brak pochylni i platform,
 • brak jest informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń, przed wejściem do budynku domofon umożliwia kontakt i wezwanie pracownika,
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest przez obsługę kierownika żłobka powiadomionego poprzez domofon.

3.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak parkingu.

4.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do pomieszczeń ogólnie dostępnych dla osób postronnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (sekretariat tel. 32 238 32 92 wewn. 2, e-mail sekretariat@zm.gliwice.eu). Usługa będzie bezpłatna i dostępna w godzinach pracy placówki.

I Oddział Żłobków Miejskich w Gliwicach - budynek przy ulicy Berbeckiego 10

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są 2 wejścia:

 • do biura kierownika i jednej grupy dziecięcej: wejście nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową – bariery w postaci schodów wewnętrznych, klatka schodowa bez powierzchni manewrowej. Przed drzwiami zlokalizowany domofon umożliwiający kontakt i wezwanie pracownika,
 • do grupy dziecięcej: wejście nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową - bariery w postaci schodów zewnętrznych i wewnętrznych, klatka schodowa bez powierzchni manewrowej. Po pokonaniu schodów dostęp do domofonu umożliwiający kontakt i wezwanie pracownika.

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind. Budynek dwupoziomowy. Aby dostać się na wyższą kondygnację, należy pokonać schody. Brak windy.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

 • w budynku są tabliczki informujące o lokalizacji biura kierownika i grup dziecięcych,
 • brak pochylni i platform,
 • brak jest informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń, przed wejściem do biura kierownika i jednej grupy dziecięcej domofon umożliwia kontakt i wezwanie pracownika,
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest przez obsługę kierownika żłobka powiadomionego poprzez domofon.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak parkingu.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do pomieszczeń ogólnie dostępnych dla osób postronnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (sekretariat tel. 32 238 32 92 wewn. 2, e-mail sekretariat@zm.gliwice.eu). Usługa będzie bezpłatna i dostępna w godzinach pracy placówki.

II Oddział Żłobków Miejskich w Gliwicach - budynek przy ulicy Mewy 34

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są 2 wejścia ze schodami zewnętrznymi:

 • do biura kierownika (parter): wejście nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową - wejście schodami zewnętrznymi, wiatrołap bez powierzchni manewrowej. Przed wiatrołapem zlokalizowany domofon umożliwiający kontakt i wezwanie pracownika,
 • do grupy dziecięcej: wejście nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową - wejście schodami zewnętrznymi z podjazdem na wózki dziecięce, wiatrołap bez powierzchni manewrowej. W wiatrołapie zlokalizowany domofon umożliwiający kontakt i wezwanie pracownika.

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind. Budynek dwupoziomowy. Aby dostać się na wyższą kondygnację, należy pokonać schody. Brak windy.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

 • w budynku są tabliczki informujące o lokalizacji biura kierownika i grupy dziecięcej,
 • brak pochylni i platform,
 • brak jest informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń, przed wejściem do budynku, po pokonaniu schodów znajdują się domofony umożliwiające kontakt i wezwanie pracownika,
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest przez obsługę kierownika żłobka powiadomionego poprzez domofon.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak parkingu.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do pomieszczeń ogólnie dostępnych dla osób postronnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (sekretariat tel. 32 238 32 92 wewn. 2, e-mail sekretariat@zm.gliwice.eu). Usługa będzie bezpłatna i dostępna w godzinach pracy placówki.

III Oddział Żłobków Miejskich w Gliwicach - budynek przy ulicy Żeromskiego 26a

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne są 3 wejścia:

 • do biura kierownika - wejście zlokalizowane w środkowej części budynku: wejście nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową - bariery w postaci schodów wewnętrznych, klatka schodowa bez powierzchni manewrowej. Przed drzwiami zlokalizowany domofon umożliwiający kontakt i wezwanie pracownika,
 • do dwóch grup dziecięcych: na parterze i piętrze: na parterze wejście o wymiarach umożliwiających poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową – dostępność zapewniona również poprzez wsparcie pracownika placówki, na piętro prowadzi klatka schodowa bez powierzchni manewrowej. Przed drzwiami zlokalizowane domofony umożliwiające kontakt i wezwanie pracownika,
 • do dwóch grup dziecięcych: na parterze i piętrze: na parterze wejście o wymiarach umożliwiających poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową – dostępność zapewniona również poprzez wsparcie pracownika placówki, na piętro prowadzi klatka schodowa bez powierzchni manewrowej. Przed drzwiami zlokalizowane domofony umożliwiające kontakt i wezwanie pracownika.

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind. Budynek dwupoziomowy. Aby dostać się na wyższą kondygnację, należy pokonać schody. Brak windy.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

 • w budynku są tabliczki informujące o lokalizacji biura kierownika i grup dziecięcych,
 • brak pochylni i platform,
 • brak jest informacji dotykowej i głosowej o rozkładzie pomieszczeń, przed wejściem do budynku domofony umożliwiają kontakt i wezwanie pracownika,
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest przez obsługę kierownika żłobka powiadomionego poprzez domofon.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak parkingu.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do pomieszczeń ogólnie dostępnych dla osób postronnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi (sekretariat tel. 32 238 32 92 wewn. 2, e-mail sekretariat@zm.gliwice.eu). Usługa będzie bezpłatna i dostępna w godzinach pracy placówki.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacj꯳obki Miejskie
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćAlicja Macioł
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:34:01
Informację wprowadził do BIPAlicja Macioł
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:34:01
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 08:30:53
2Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 08:37:10
3Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 08:39:06
4Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 10:57:59
5Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 11:19:33
6Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 11:34:27
7Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-11 11:38:40
8Modyfikacja stronyAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:15:55
9Modyfikacja stronyAlicja Macioł2020-09-15 06:57:54
10Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-03-22 08:59:05
11Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-03-22 08:59:26
12Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-03-22 09:01:33
13Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-03-22 09:03:48
14Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-03-22 09:07:52
15Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-03-22 09:08:07
16Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-03-22 09:13:57
17Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-03-22 09:37:32
18Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-03-22 09:40:33
19Modyfikacja stronyAlicja Macioł2021-03-25 09:54:18
20Modyfikacja stronyAlicja Macioł2022-03-30 09:26:42
21Modyfikacja stronyAlicja Macioł2023-03-20 09:58:34
22Modyfikacja stronyAlicja Macioł2023-03-20 10:03:40
23Modyfikacja stronyAlicja Macioł2023-03-20 10:04:47
24Modyfikacja stronyAlicja Macioł2024-03-26 10:34:13